Balans

Overzicht van de resultaten, algemene moeilijkheden

Kwalitatief aspect

 • Huiswerkbegeleiding
 • Toneel
 • Muziek
 • Geweld en agressie tegengaan
 • Literaire activiteiten, woord en beeld
 • Circusactiviteiten
 • Informatica
 • Drama - improvisatie
 • Mentorschap
 • Ontmoetingsruimte voor jongeren

POSITIEF

Positieve resultaten op het vlak van kwaliteit

 • meer verdraagzaamheid, meer belangstelling voor schoolevenementen, meer
 • solidariteit onder de leerlingen en ten opzichte van de leerkrachten
 • meer wederzijds respect en aanvaarding van onderlinge verschillen
 • verbetering van de houding in de klas bij een aantal leerlingen
 • ontwikkeling en betere concentratie
 • het is rustig, mogelijkheid om in stilte te werken
 • verbetering van de communicatie (zowel praten als luisteren)
 • gevoel van fierheid vanwege de behaalde resultaten, iedereen levert een bijdrage, mogelijkheid om iets concreets te verwezenlijken
 • ontdekking dat emoties waardevol zijn en tot respect en ontplooiing kunnen leiden
 • gevoel van blijdschap, geluk en samenhorigheid tussen de partners
 • ontdekking van eigen creatieve mogelijkheden en fierheid vanwege de verkregen erkenning in het kader van een schoolproject
 • ontwikkeling van het zelfvertrouwen
 • hartelijker relaties met bepaalde leerlingen en betere relaties met de leerkrachten
 • toepassing van niet-traditionele pedagogische technieken (spelenderwijs leren, educatie via kunst)
 • stijgend aanwezigheidspercentage
 • uitwisseling met de ouders
 • minder pesterijen, afwezigheden en vechtpartijen op de speelplaats
 • ontstaan en ontwikkeling van een groepsdynamiek
 • meer serene sfeer in de scholen
 • daling van het aantal leerlingen die in het watervalsysteem belanden (van ASO naar TSO en vervolgens naar BSO)
 • vlottere en levendigere lectuur

PROBLEMEN

 • organisatie van de activiteiten en van de groepen
 • technische moeilijkheid van de uurroosters
 • moeilijkheden bij het zoeken naar financiële middelen
 • onaangepaste lokalen
 • groepen met te veel probleemleerlingen die moeilijk te beheren zijn
 • soms gebrek aan inzet van de schooldirecties en pedagogische teams
 • vraag naar bijkomende hulp voor excursies
 • gebrek aan steun van de ouders, bij problemen is het altijd de school die oplossingen moet vinden
 • nu en dan gebrek aan ernst bij de animatoren (heel zelden)


STERKE MOMENTEN

 • (sport)toernooien)
 • toneelvoorstelling
 • animaties en inhuldiging
 • verwezenlijking van een album, van decoratieve panelen
 • schoolresultaten;
 • aangeleerde spelletjes worden tijdens de speeltijden spontaan gespeeld;
 • aanwezigheid van de leerlingen buiten de lesuren om het werk voort te zetten;
 • ontmoetingsruimte voor jongeren;
 • uitwisselingen tussen het middelbare en het basisonderwijs;
 • intern & extern mentorschap
 • huiswerkbegeleiding: de resultaten waren het meest opvallend in het middelbaar onderwijs en dat voor alle netwerken van beide gemeenschappen. Voor sommige jongeren was deze hulp soms essentieel voor het behalen van hun diploma. Omdat deze hulp gratis is, kunnen ook tal van achtergestelde jongeren er toegang toe krijgen.
 • vertrouwenspersonen: de ontmoeting met reeds afgestudeerde of nog studerende oud-leerlingen uit dezelfde wijken was bepalend voor hun motivatie. Dankzij deze rolmodellen zijn de leerlingen beter bewust van het nut van hun studies.
 • Maken van kranten;
 • PERSPECTIEVEN

  De evaluaties stellen dat de projecten over een lange termijn gespreid moeten zijn (3 jaar), meer bepaald om de integratie van de technieken die het pedagogische team gebruikt te waarborgen. Het vormt een echte pedagogische tool voor de leerkrachten en een echte democratische tool voor de leerlingen..

  Het PSV is complementair en kan dankzij zijn flexibiliteit aan de behoeften van de schooldirecties tegemoetkomen. Het programma heeft verbanden of een bepaalde wisselwerking met de gemeentelijke overheden doen ontstaan en heeft lokale coördinaties met betrekking tot deze problematiek tot stand gebracht.

  Om te garanderen dat alle leerlingen gelijke kansen op maatschappelijke emancipatie krijgen, zijn de projecten van het PSV gratis voor deze leerlingen. De methodologie van deze projecten moet gebaseerd zijn op het pedagogische project van de school of op het project van het educatieve team, ongeacht of die gericht zijn op de leerkrachten of op de leerlingen zelf.

  Al deze projecten hebben hun eigen bijzonderheden, afhankelijk van de leerlingen of het terrein. Sinds het ontstaan van het Programma staan de schooldirecties meer open voor de projecten. Het project zorgt ervoor dat de school zich openstelt voor de buitenwereld. De school aanvaardt in vol vertrouwen om het educatieve project met andere partijen te delen omdat zij de drijvende kracht achter het project blijft en ze het project met de deskundigheid van de anderen kan verrijken.

  Het PSV is de motor van dit initiatief en bevordert de ontwikkeling van wisselwerkingen.

  Het PSV is een bron van inspiratie voor alle scholen die nieuwe facetten aan hun educatieve project willen toevoegen. Daardoor beginnen de leerkrachten en schooldirecties in te zien dat ze hun zin voor initiatief voor het op touw zetten van projecten de vrije loop kunnen laten omdat er een soepele structuur bestaat die hen de nodige middelen zal verschaffen.

  Conclusie

  Het PSV creëert een dynamiek rond de school. En uiteindelijk is het altijd de school die de promotor van het project blijft. Het resultaat van haar werk hangt af van het initiatief van het terrein.

  Men moet het PSV herleiden tot het initiële doel van dit initiatief, namelijk "absenteïsme, uitsluiting, geweld en ongepast gedrag bestrijden". De positief geformuleerde term "schoolhechting" omvat twee aspecten, namelijk het fysieke aspect (aanwezig zijn in de lessen) en het intellectuele aspect (verwerking van de materies!).

  Daarom is wat het middelbaar onderwijs betreft deze fundamentele zorg bijna altijd aanwezig in de aanvragen terwijl het in het basisonderwijs vooral om (materiegebonden) bezigheidsactiviteiten gaat. De activiteiten zijn interessant, maar het betreft wel degelijk projecten inzake remedial teaching die een antwoord bieden op de problematiek van het schoolverzuim met het oog op het percentage leerlingen van vreemde origine met een moedertaal die verschilt van de onderwijstaal. Vaak komen die kinderen aan in het kleuteronderwijs zonder dat ze een woord Frans kennen.

  Het is algemeen bekend dat het beheersen van de Franse taal de sleutel is om schooluitval en dus schoolverzuim te verminderen. Het staat vast dat in het buitenschoolse kader de activiteiten ludiek, aangenaam en opbouwend moeten zijn want de Franse taal wordt voor de rest van de tijd gelinkt aan "schoolresultaten" en "verplichtingen"..

  Dankzij het PSV hebben we een "cultuur" en een dynamisme tot stand kunnen brengen dat een aanvulling, een "plus" vormt op het werk dat in het klaslokaal verricht wordt en op de filosofie van het inrichtingsproject. Op die manier kunnen we een bekwaam en gemotiveerd team behouden..

  De "cultuurworkshop" wordt beschouwd als een specifieke pedagogische activiteit en niet als een ingerichte kinderopvang.


  ASPECT STATISTIQUE