Voorstelling

Het Programma Preventie Schoolverzuim van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


De kern van het probleem omtrent jongeren die op straat rondhangen, moet worden opgelost via een globale, geïntegreerde aanpak, waarbij het als noodzakelijk erkende repressieve luik, ondersteuning biedt aan een positieve en preventieve filosofie.

In de geest hiervan heeft de Brusselse Hoofdstedelijke regering in 2000 het Brusselse Programma Preventie Schoolverzuim opgestart.

Aangezien de burgemeesters belast zijn met het toezicht op de toepassing van de wetgeving omtrent de leerplicht, was het opportuun dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steun zou bieden en de in de negentien gemeenten gevoerde acties zou coördineren.

Dit initiatief beantwoordt aan de prioriteiten van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, die de inspanningen van de actoren op het terrein wil ondersteunen om, in samenspraak met hen, de veiligheid in het Gewest te verhogen aan de hand van geïntegreerde acties.

Het PSV is bestemd voor de negentien gemeenten en voor alle schoolnetten van onze twee gemeenschappen. Derhalve dekt het Programma het volledige gewestelijke grondgebied.


15

Jaartallen


Het PSV werd opgestart in 2000
300

Instellingen


300 onderwijsinstellingen
387

Projecten


Lijst van projecten te raadplegen
op deze pagina
22000

Leerlingen


22.000 leerlingen kunnen van deze projecten genieten

ACTIEPLAN


Op basis van de opdrachten vastgelegd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft de coördinatie van het Programma een actieplan voorgesteld:

  • Het programma wordt belast met de sensibilisering van de verschillende overheden, instellingen en verenigingen die kunnen bijdragen tot de strijd tegen het schoolverzuim en met de ondersteuning, de coördinatie en de begeleiding van de verschillende acties ter zake.
  • Het programma wordt belast met de ontwikkeling van acties, zoals het fungeren als interface tussen de acties van de Regering en de actoren op het terrein, met de ontwikkeling of het opstarten van het gemeentelijk overleg betreffende het probleem van het schoolverzuim in al zijn aspecten en met de leiding van dit overleg.
  • Het programma brengt overleg en wisselwerkingen tot stand tussen de verschillende schoolbemiddelaars die bij deze problematiek betrokken zijn (vaststelling in de evaluatie van het programma).

WERKING


Werkwijze

Ieder jaar, wordt in de loop van de maand maart een projectoproep gelanceerd. Deze oproep bereikt de scholen via een ministeriële omzendbrief opgesteld door elke gemeenschap, en de gemeentebesturen via het Programma Preventie Schoolverzuim. Alle Brusselse scholen worden opgeroepen om tegen

1 juni hun projecten voor te stellen aan het Programma Preventie Schoolverzuim. De enquêtegidsen moeten via het gemeentebestuur bij het Programma worden ingediend; ze moeten verplicht ondertekend zijn door een duidelijk geïdentificeerde gemeentelijke overheid.
Om praktische redenen wordt aangeraden rechtstreeks een kopie te bezorgen aan PSV als bewijs van verzending, maar het is de originele ondertekende enquêtegids die als bewijs geldt. Alle aanvragen moeten uitgaan van de schooldirectie.

Als het ingediende project in het verleden al subsidies van het PSV heeft ontvangen, moet het project vergezeld gaan van de evaluatiegids.

In de loop van september worden de gemeenten en de scholen op de hoogte gebracht van het gevolg dat aan hun aanvraag gegeven werd en in voorkomend geval worden er verduidelijkingen gevraagd. Deze bijkomende informatie moet uiterlijk op 15 oktober in het bezit zijn van het Programma.

Subsidies

De subsidies worden rechtstreeks overgemaakt aan de gemeenten in het kader van de bijstand aan de gemeenten. Vervolgens bezorgen de gemeenten de subsidies aan de initiatiefnemers van de projecten op hun grondgebied.
De subsidies worden overgemaakt in twee schijven: een eerste schijf van 60% wordt gestort bij ontvangst van de schuldvorderingen van de gemeenten; de tweede schijf van 40% wordt gestort na ontvangst en verificatie van de bewijsstukken voor de projecten, die naar het Bestuur Plaatselijke Besturen van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Kruidtuinlaan 20 te 1035 Brussel - moeten worden verstuurd. Deze bewijsstukken worden bij de schuldvorderingen gevoegd die door de gemeente zijn opgesteld.

De lijst met de geselecteerde projecten en de beschrijving ervan wordt aan alle gemeenten bezorgd om de uitwisseling van ervaringen tussen de gemeenten onderling te bevorderen.
Alle projecten worden op het einde van het schooljaar geëvalueerd.

EVOLUTIE

Schooljaar

Ingediende projecten

Geselecteerde projecten

Totaal van de toegekende subsidies

2000-2001

77

44

170.000 euro

2001-2002

171

152

740.000 euro

2002-2003

172

147

960.000 euro

2003-2004

217

199

976.930 euro

2004-2005

231

201

998.920 euro

2005-2006

238

222

1.204.055 euro

2006-2007

264

256

1.368.945 euro

2007-2008

306

293

1.510.555 euro

2008-2009

351

301

1.518.500 euro

2009-2010

353

318

1.448.511 euro

2010-2011

334

313

1.434.209 euro

2011-2012

340

338

1.553.070 euro

2012-2013

354

352

1.622.964 euro

2013-2014

399

387

1.866.086 euro

2014-2015

418

386

1.869.040 euro

2015-2016

425

387

1.863.950 euros

2016-2017

414

405

1.873.883 euros